Obec Petrovice

EN

Hlavný kontrolór obce

             Hlavný kontrolór:  Bc. Jozefína Šipková

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení.

Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

 Vykonáva kontrolu:

-  nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo       vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

-  príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

-  hospodárenia s finančnými prostriedkami

-  plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

- vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce

 Preveruje:

-  ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu

-  tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

-  opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

 Vypracúva odborné stanoviská:

-  k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

-  možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

-  pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom

-  je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

-  zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

 -  vzdaním sa funkcie

-  odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení

-  uplynutím funkčného obdobia.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.