Obec Petrovice

EN

Základné údaje

Obec Petrovice - leží 8km severozápadne od Bytče v údolí rieky Petrovička.

Poloha – dopravné spojenie

     Petrovice ležia v Javorníkoch v doline potoka Petrovička. Stred obce je v nadmorskej výške 371 m. Chotár sa rozkladá vo výške 360-1053 m. Južná časť chotára je pahorkatina prechádzajúca do vrchoviny až hornatiny ústrednej časti pohoria. Časťami Petrovíc sú Setechov, Pláne a Magale. Petrovice sa nachádzajú 6 km severozápadne od mesta Bytče. Dopravné spojenie je zabezpečené autobusovou dopravou z bytčianskeho nástupišťa.

 
 
 Prírodné dominanty – vrchy a potoky

     Najznámejším a zároveň najvyšším vrchom je Prípor, bohatý na výdatné pramene. Hlavnú hydrologickú sieť tvorí potok Petrovička so svojimi najväčšími prítokmi – Priečny potok a Setechovský potok. Potok Petrovička pramení v Javorníkoch pod vrchom Čemerka.

Vznik obce – prvý písomný doklad

     Prvá písomná zmienka je z roku 1312. Je to písomná správa o prijatí žilinského práva u nás, ktorou kastelán Košece Lorand udelil právo osadiť dedinu Henrikova Ves (dnešné Kolárovice) na základe takého práva, ako dostala Žilina. Podobným spôsobom vznikli azda aj Petrovice. Existovali už pred rokom 1312. V spomínanej listine na Kolárovice sa ako svedok spomína Peter, dedičný zákupný richtár v Petroviciach ( Petrus, judex de Petri villa).

Postup osídľovania – feudálne panstvo

     Bytčianska kotlina bola osídlená už dávnejšie. Počas 2.-1. storočia pred n. l. keltské obyvateľstvo z juhu západného Slovenska preniklo do údolí severného Slovenska a na Bytčiansko. V tomto období začína prenikať osídlenie aj do priľahlých doliniek. Sídlisko púchovskej skupiny sa zistilo i v chotári dnešných Petrovíc. V prvých desaťročiach 1. storočia n. l. postihli územie púchovskej skupiny vpády germánskych kmeňov, ktoré spôsobili zánik mnohých osád. Prvé slovanské kmene sa dostali na územie Slovenska v priebehu 5.-6. storočia. Bytčiansku kotlinu osídlili Slovania určite v priebehu 8. storočia a najmä v 9. storočí, keď tu vystupuje viacero osád súčasne. Severné Slovensko bolo pred pripojením k Uhorsku súvislo osídlené, politicky a hospodársky zorganizované. V čase rozbitia Veľkej Moravy sa táto oblasť zrazu stala na dnešnom Slovensku jediným väčším kmeňovým územím, bokom od priameho maďarského vplyvu.

     Z listiny Nitrianskej kapituly z 18. októbra 1378 sa dozvedáme, že nitriansky biskup Dominik, ako zemepán Bytče, predal dedičné richtárstvo a biskupskú kúriu v mestečku so všetkými majetkami bytčianskemu mešťanovi Petrovi, synovi Damiána. Na prelome 13. a 14. storočia pokračoval prirodzený osídľovací proces v dôsledku vzrastu domáceho obyvateľstva. Majitelia bytčianskeho panstva rozširovali staršie a zakladali nové dediny.

     V 15. storočí sa vystriedali viacerí majitelia Bytče a priľahlého hradného panstva. Zemepánom tu bol Sudivoj z Ostrorogu, Ctibor z Beckova, v husitských časoch Pongrácovci, Štefan Hági, v rokoch 1469-1489 Blažej Podmanický, potom Viliam Tetauer, Blažejov syn Václav Podmanický a iní. V prvej polovici 16. storočia bytčianske panstvo vlastnilo tiež viacero feudálnych pánov. Bytče sa postupne zmocnili Ján Podmanický, Peter Kostka, Rafael Podmanický, Gašpar Dominith. V roku 1563 prešla Bytča a panstvo do vlastníctva Thurzovcov a osud Petrovíc bol spojený s touto rodinou až do roku 1626. Po Thurzovcoch prevzal Bytču s priľahlými majetkami Mikuláš Esterházi a dejiny Petrovíc sú až do roku 1868 spojené s týmto kniežacím rodom.

Vznik farnosti, stavba kostola

     Rímsko-katolícky farský úrad v Petroviciach bol zriadený v roku 1789. Prvým správcom farnosti bol v rokoch 1789-1793 františkán Angel Šebeňa, miestny rodák. Po zriadení farnosti bol v obci už drevený kostolík zasvätený Narodeniu Kráľovnej Anjelov. Kostol Narodenia Panny Márie bol vybudovaný v klasicistickom slohu v poslednej tretine 18. storočia. Renovovaný bol v roku 1876 a 1932. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom prezbytéria je zaklenutý českou plackou. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými združenými pásmi, dosadajúcimi na rímsovú hlavicu pilastrov. Na západnej strane kostola je chór. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou a širokou podstrešnou rímsou. Priečelie je zakončené trojuholníkovým štítom, z ktorého vyrastá veža. Strecha kostola je sedlová, veža je krytá kupolovitou prilbou.

Prvá škola, vývoj školstva

     Prvá škola v Petroviciach bola drevená. Súčasná ZŠ bola postavená v roku 1939, nakoľko priestory starej drevenej školy boli nevyhovujúce. Riaditeľom školy bol Alfonz Elischer, ktorý sa vo veľkej miere pričinil o jej vybudovanie. Jej presný názov bol „Rímsko-katolícka ľudová škola“. V Setechove bola  murovaná „Setechovská rímsko-katolícka ľudová škola“. V roku 1937 sa postavili drevené školy na Pláňoch a na Magaloch. V roku 1944 škola na Magaloch bola vypálená s celou osadou nemeckým vojskom. V školskom roku 1945/46 sa novým riaditeľom stáva Andrej Kurucár. V tomto období boli „Rímsko-katolícke školy“ zoštátnené a nahradené názvom „Štátna ľudová škola“. Vyučovalo sa v troch triedach – v spojených ročníkoch. V roku 1949 bola v tunajšej škole zriadená Stredná škola. Neskoršie bola škola premenovaná na „Národnú školu“, v ktorej sa vyučovalo v 1.-5. ročníku. V školskom roku 1952/53 dochádza k zmene, pretože „Stredná škola“ bola preložená do Kolárovíc. Po odchode riaditeľa školy Andreja Kurucára sa stáva novou riaditeľkou pani Marta Hrtánková. V šesťdesiatych rokoch, keď vstúpil do platnosti nový zákon o bezplatnom poskytovaní učebníc a školských potrieb, škola dostala nový názov: Základná deväťročná škola 1.-5. ročník v Petroviciach. Od septembra 1976 bol z tunajšej školy odčlenený 5. ročník. Súčasná základná škola má názov „Základná škola s materskou školou Petrovice“ a jej riaditeľkou je pani Mgr. Mária Levková.

Historické a kultúrne pamiatky

     Rímsko-katolícky Kostol Narodenia Panny Márie, klasicistická stavba z poslednej tretiny 18. storočia, kaplnka „Barborka“, rodný dom maliara a grafika Ladislava Treskoňa, v Setechove kaplnka zasvätená Panne Márii Pomocnici kresťanov.

Významné udalosti v živote obce v minulosti

     Za vlády Juraja Thurzu, ktorý sa zriekol rímsko-katolíckej viery a nútil k tomu aj svojich poddaných, ako viaceré histórie uvádzajú: len Petrovičania ostali pevní vo svojom spasiteľnom náboženstve a odbavovali pobožnosti v kaplnke - kaplnka sv. Barbory na vŕšku Barborka. Thurzo rozkázal kaplnku zboriť, avšak istý Petrovičan Jano Minár Michník postavil drevený kostol, v ktorom sa odbavovali bohoslužby.

     Tragickou udalosťou bolo počas 2. svetovej vojny vypálenie osady Magale dňa 12. decembra 1944. V mieste osady je postavený pamätník.

Významné osobnosti pochádzajúce z obce  

     Obec je rodiskom maliara Ladislava Treskoňa a speváčky a lekárky Marcely Laiferovej. Čestným občanom obce je svetoznámy mím prof. Milan Sládek.

Hospodárske podniky pôsobiace v obci

- v minulosti: Jednotné roľnícke družstvo,

- v súčasnosti: Agrofatra (bývalé JRD), SAXO - drevársky podnik.

Turistické atraktivity v obci – turistické chodníky – tradičné kultúrne a športové podujatia

- podmienky pre zjazdové lyžovanie – stredisko Kvarta s tromi lyžiarskymi vlekmi,   

- cykloturistika – modroznačený okruh Štiavnickou a Petrovickou dolinou,                 

- pešia turistická trasa Javorníkmi: Petrovice – sedlo Slatina (2 hod. 45 min.) – Čerenka (3 hod. 30 min.), prevýšenie: 560 m – Trasa začína v strede obce na rázcestí ciest do miestnej časti Setechov a Petrovickej doliny. Pokračuje po zelenej turistickej značke do Petrovickej doliny okolo rieky Petrovička. Z cesty sa po zelenej turistickej značke odbočí vpravo do lesa a pokračuje sa okolo sedla Slatina (946 m n. m.) do cieľa trasy – Čerenka (935 m n. m.).           

- kultúrne podujatia – „Stretnutie piatich generácií“ – stretnutie rodákov, Oslavy SNP na Magaloch.

Počet obyvateľov obce v súčasnosti – 1520.

Súčasné vedenie obce – starosta – Ing.Anton Pláňavský.

<