Obec Petrovice

EN

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku - Blanka Posluchová

V zmysle §9a ods.8.písm.e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskroších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupieteľstva 113/2020 z 10.6.2020 zverejňuje Obec oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Petrovice z dôvodu hosného osobitného zreteľa.
 
Predmet predaja: Časť pozemku EKN 4041 vedeného na LV č. 619, ktorý sa nachádza pod stavbou hospodárskej budovy postavenou pred rokom 1976, ktorej vlastníčkou je pani Blanka Poslúchová a jedná sa o pozemok vytvorený GP  CKN 704/3 o výmere 10 m2 zastavaná plocha vo vlastníctve obce Petrovice
 
Kupujúci:     Blanka Poslúchová 
 
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Petrovice z dôvodou hosného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania OZ.