Obec Petrovice

EN

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku - Milan Kučavík

V zmysle §9 a od. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o mejtku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva 138/2020 z 9.12.2020 zverejňuje Obec oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Petrovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmet predaja: Časť pozemku  388 m2 EKN 2595 vedeného na LV č. 619, ktorý sa nachádza v osade Magale. Časť pozemku dlhodobo užíval pán Jozef Kučavík, starý otec pána Milana Kučavíka, ktorý sa o pozemok dlhodobo stará a má na ňom vybudovanú studňu.
 
Kupujúci: Milan Kučavík
 
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľnhé majetku obce Petrovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania OZ.