Obec Petrovice

EN

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku Obce - SEVAK Žilina

 V zmysle §9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 40/2019 z 20.3.1919 zverejňuje Obec oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Petrovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 
Predmet predaja: Časť pozemku k.ú. Petrovice, CKN 1165/1 celková výmera 2162 m2 - časť 47 m2, zastavaná plocha za účetom výstavby ATS pri obecnej bytovke.  
 
Kupujúci:  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina.
 
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Petrovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania OZ.