Obec Petrovice

EN

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku - Pavol Chalás

V zmysle §9aods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskroších predpisov a v súlade s uznesením oecného zastupieteľstva č. 70/2019 z 11.9.2019 zverejňuje obec oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Petrovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 
Predmet predaja: Pozemok vedený na LV č. 619, parc. E-KN č. 3923, ostatná plocha o výmere 72 m2, 
                               vo vlastníctve obec Petrovice
 
Kupujúci:              Pavol Chalás
 
 
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Petrovice z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania OZ.